LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

July 11th 2010

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

WINDOWS 7 PROFESSIONAL

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou
z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený
software včetně médií, na nichţ jste jej získali (pokud existují). Tištěné licenční podmínky, které mohou
být dodány se softwarem, mohou nahradit nebo upravit jakékoli licenční podmínky dodané elektronicky.
Tyto podmínky se rovněţ vztahují na všechny:

· aktualizace,

· dodatky,

· internetové sluţby a

· sluţby odborné pomoci

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky.
Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Pouţitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepouţívejte.
Místo toho jej vraťte prodejci a obdrţíte náhradu ve formě peněz či zboţí. Pokud náhradu
nezískáte, obraťte se na společnost Microsoft nebo na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. Získáte
zde informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Další informace naleznete na adrese
www.microsoft.com/worldwide. V České republice pouţijte telefonní číslo +420 2611 97 111 nebo adresu
www.microsoft.com/CZE.

Jak je popsáno níţe, představuje pouţití softwaru rovněţ váš souhlas s přenosem určitých
počítačových informací během aktivace, ověření a pro internetové sluţby.

Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva ke kaţdé licenci, kterou získáte.

1. PŘEHLED.

a. Software. Software zahrnuje software operačního systému pro stolní počítače. Tento software
nezahrnuje sluţby Windows Live. Sluţba Windows Live je sluţba poskytovaná společností
Microsoft v rámci samostatné smlouvy.

b. Model licencování. Licence k softwaru je poskytována na jednotlivé kopie pro jednotlivé
počítače. Počítač je fyzický hardwarový systém s vnitřním paměťovým zařízením schopným
provozovat software. Jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade jsou povaţovány za
samostatné počítače.

2. PRÁVA K UŢÍVÁNÍ A INSTALACI.

a. Jedna kopie pro jeden počítač. Jednu kopii softwaru smíte nainstalovat do jednoho počítače.
Takový počítač je pak „licencovaným počítačem“.

b. Licencovaný počítač. Software smíte v licencovaném počítači pouţívat nejvýše na dvou
procesorech současně. Není-li v těchto licenčních podmínkách stanoveno jinak, nesmíte software
pouţívat v ţádném jiném počítači.

c. Počet uţivatelů. Není-li v těchto licenčních podmínkách stanoveno jinak, smí software pouţívat
vţdy jen jeden uţivatel.

d. Alternativní verze. Software můţe obsahovat více neţ jednu verzi, například 32bitovou
a 64bitovou verzi. Najednou můţete instalovat a pouţívat pouze jednu verzi.

3. DALŠÍ LICENČNÍ POŢADAVKY ANEBO UŢÍVACÍ PRÁVA.

a. Multiplexování. Hardware nebo software, který pouţíváte ke

· sdruţování připojení nebo

· sniţování počtu zařízení nebo uţivatelů, kteří mají přímý přístup k serverovému softwaru

(někdy označováno termínem multiplexování nebo sdruţování), nesniţuje poţadovaný počet
licencí CAL.

b. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte pouţívat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu.
Smíte pouze

· vkládat písma do obsahu s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, a

· dočasně je stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení pro tisk obsahu.

c. Ikony, obrázky a zvuky. Je-li software spuštěn, můţete pouţívat jeho ikony, obrázky, zvuky
a média, ale nesmíte je sdílet. Vzorové obrázky, zvuky a média poskytnuté se softwarem jsou
určeny jen pro nekomerční pouţití.

d. Pouţití s technologiemi virtualizace. Místo pouţití softwaru přímo v licencovaném počítači
smíte software instalovat a pouţívat v rámci pouze jediného virtuálního (nebo jinak
emulovaného) hardwarového systému v licencovaném počítači. V případě pouţití ve virtuálním
prostředí nemusí být obsah chráněný technologií správy digitálních práv, nástrojem BitLocker
nebo jakoukoli technologií šifrování pro celé diskové jednotky zabezpečen do stejné míry jako
chráněný obsah, který není ve virtuálním prostředí. Musíte dodrţovat všechny místní
i mezinárodní zákony, které se na takový chráněný obsah vztahují.

e. Ukládání. Smíte uloţit jednu kopii softwaru do paměťového zařízení, jako je například síťový
server. Tuto kopii smíte pouţít k instalaci softwaru do libovolného jiného počítače, jemuţ byla
přiřazena licence.

f. Připojení zařízení. Smíte umoţnit aţ 20 dalším zařízením získat přístup k softwaru, který je
nainstalován v licencovaném počítači, a pouţívat pouze Souborovou sluţbu, Tiskové sluţby,
Internetovou informační sluţbu, Sdílení připojení k Internetu a telefonní sluţby.

g. Technologie vzdáleného přístupu. K softwaru, který je nainstalován v licencovaném zařízení,
smíte získat přístup a pouţívat jej vzdáleně z jiného počítače pomocí technologií vzdáleného
přístupu podle následujících podmínek:

· Vzdálená plocha. K relaci z jiného zařízení pomocí funkce Vzdálená plocha nebo obdobných
technologií smí přistupovat jediný primární uţivatel licencovaného počítače. „Relace“
znamená přímou nebo nepřímou interakci se softwarem prostřednictvím libovolné kombinace
vstupních, výstupních a zobrazovacích zařízení. Ostatní uţivatelé mohou pomocí těchto
technologií přistupovat k relaci z libovolného zařízení za předpokladu, ţe vzdálené zařízení je

samostatně licencováno ke spouštění softwaru.

· Další technologie přístupu. Ke sdílení aktivní relace můţete pouţívat funkci Vzdálená pomoc
nebo obdobné technologie.

h. Zařízení Media Center Extender. Smíte současně spouštět pět relací zařízení Media Center
Extender (nebo jiného softwaru či zařízení, která poskytují podobné funkce pro podobný účel) pro
zobrazení obsahu nebo uţivatelského rozhraní softwaru na jiných obrazovkách či zařízeních.

i. Elektronický program televize. Pokud software zahrnuje přístup ke sluţbě elektronického
programu televize, která zobrazuje upravené výpisy televizních programů, bude se na tuto sluţbu
vztahovat samostatná servisní smlouva. Pokud nesouhlasíte s podmínkami servisní smlouvy,
můţete i nadále pouţívat tento software, ale nebudete mít přístup ke sluţbě elektronického
programu televize. Sluţba můţe obsahovat reklamní obsah a další související data, která jsou
v rámci softwaru přijímána a ukládána. Sluţba není k dispozici ve všech oblastech. Pokyny týkající
se přístupu k servisní smlouvě naleznete v informacích k softwaru.

j. Související informace o médiích. Poţadujete-li, aby v rámci přehrávání byly poskytovány
související informace o médiích, můţe se stát, ţe poskytovaná data nebudou ve vašem jazyce.
Zákony a ustanovení některých zemích či oblastech mohou omezovat moţnost přístupu k určitým
typům obsahu.

k. Celosvětové pouţití aplikace Media Center. Aplikace Media Center není navrţena pro pouţití
ve všech zemích. Přestoţe informace k aplikaci Media Center mohou obsahovat odkazy na určité
funkce, jako je například elektronický program televize, anebo poskytovat informace o postupu
při konfiguraci tuneru televize, tyto funkce nemusí ve vaší oblasti fungovat. Seznam funkcí,
u nichţ se můţe stát, ţe ve vaší oblasti nebudou fungovat, naleznete v informacích k aplikaci
Media Center.

4. POVINNÁ AKTIVACE.

Aktivace spojuje pouţití softwaru s konkrétním počítačem. V průběhu aktivace odešle software
informace o softwaru a počítači společnosti Microsoft. Tyto informace zahrnují verzi, jazyk a kód
Product Key softwaru, adresu IP počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další
informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Pouţitím tohoto softwaru
vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Máte-li řádnou licenci, máte právo uţívat
instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu aţ do doby povolené pro aktivaci. Není-li
software aktivován, nemáte právo k jeho uţívání po uplynutí lhůty povolené pro aktivaci.
Cílem je zabránit pouţití softwaru bez licence. Obcházení či jiné překonání aktivace není
povoleno. Pokud je počítač připojen k síti Internet, software se můţe automaticky připojit ke
společnosti Microsoft a aktivovat se. Software můţete rovněţ aktivovat ručně, a to telefonicky nebo
prostřednictvím Internetu. Pokud tak učiníte, mohou vám být účtovány telefonní poplatky a poplatky za
přístup k Internetu. Některé změny vašich počítačových komponent nebo softwaru mohou vyţadovat
opakovanou aktivaci softwaru. Software vás bude upozorňovat na nutnost aktivace, dokud ji
neprovedete.

5. OVĚŘENÍ.

a. V rámci ověření probíhá kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Dále se
ověřuje, zda nebyla provedena ţádná neoprávněná změna ověřovacích, licenčních nebo
aktivačních funkcí softwaru. V rámci ověření můţe také proběhnout kontrola přítomnosti určitého
škodlivého softwaru nebo neoprávněného softwaru souvisejícího s takovými neoprávněnými
změnami. Ověření potvrzující, ţe máte řádnou licenci, vás opravňuje k uţívání softwaru, určitých

funkcí softwaru nebo k tomu, abyste získali určité výhody. Vyhýbat se ověření není povoleno.
Cílem je zamezit uţívání softwaru bez licence. Další informace naleznete na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610.

b. Software příleţitostně provede sám na sobě ověřovací kontrolu. Tuto kontrolu můţe iniciovat
software nebo společnost Microsoft. Software můţe příleţitostně vyţadovat aktualizace a další
stahování ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru umoţňujících fungování
aktivace a ověřování. Aktualizace nebo stahování jsou nutné pro správné fungování softwaru
a tyto funkce mohou být staţeny a instalovány, aniţ byste na to byli dále upozorňováni. Během
ověřování a po něm můţe software odeslat společnosti Microsoft informace o softwaru, počítači
a výsledku ověření. Tyto informace zahrnují například verzi a kód Product Key softwaru, jakoukoli
neoprávněnou změnu ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru, jakýkoli nalezený
škodlivý nebo neoprávněný software a adresu IP počítače. Společnost Microsoft tyto informace
nepouţije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Pouţitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj
souhlas s přenosem těchto informací. Další informace o ověřování a o informacích odesílaných
v jeho průběhu a po něm naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.

c. V případě, ţe bude ověřením zjištěno, ţe je software nepravý, není řádně licencován nebo se
nejedná o pravý produkt Windows, případně obsahuje neoprávněné změny, budou ovlivněny
funkce a způsob uţívání softwaru, například:

společnost Microsoft můţe

· opravit software, odebrat, zablokovat nebo zakázat jakékoli neoprávněné změny, které by
mohly zasahovat do řádného uţívání softwaru, nebo

· zkontrolovat a odebrat škodlivý a neoprávněný software, o němţ je známo, ţe s takovými
neoprávněnými změnami souvisí, nebo

· poskytnout upozornění, ţe software není řádně licencován a nejedná se o pravý produkt
Windows,

a vy můţete

· být vyzýváni k získání řádně licencované kopie softwaru nebo

· být přinuceni k získání licence na uţívání softwaru a k nové aktivaci softwaru postupem podle
pokynů společnosti Microsoft

a je moţné, ţe nebudete moci

· uţívat software nebo některé jeho funkce nebo pokračovat v jejich uţívání nebo

· získat určité aktualizace či upgrady od společnosti Microsoft.

d. Aktualizace a upgrady softwaru můţete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených
zdrojů. Další informace o získání aktualizací od autorizovaných zdrojů naleznete na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.

6. POTENCIÁLNĚ NEVYŢÁDANÝ SOFTWARE. Je-li aktivován program Windows Defender, bude
v počítači vyhledávat spyware, software placený zobrazováním reklamy či jiný potenciálně
nevyţádaný software. Při nalezení potenciálně nevyţádaného softwaru se zobrazí dotaz, zda má být
nalezený software ignorován, zablokován (umístěn do karantény) nebo odebrán. Pokud nezměníte

výchozí nastavení, bude veškerý potenciálně nevyţádaný software vyhodnocený jako závaţný po
dokončení vyhledávání automaticky odebrán. Odebrání nebo zablokování potenciálně nevyţádaného
softwaru můţe mít za následek

· nefunkčnost jiného softwaru v počítači nebo

· porušení licence k uţívání jiného softwaru ve vašem počítači.

Při pouţití tohoto softwaru se můţe stát, ţe odstraníte nebo zablokujete software, který není
potenciálně nevyţádaným softwarem.

7. INTERNETOVÉ SLUŢBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové sluţby. Tyto
sluţby můţe kdykoli změnit nebo zrušit.

a. Souhlas pro internetové sluţby. Funkce softwaru popsané níţe a v Prohlášení o zásadách
ochrany osobních údajů pro aplikaci Windows 7 se připojují k počítačovým systémům společnosti
Microsoft nebo poskytovatele sluţby prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete
na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můţete vypnout nebo
je nepouţívat. Další informace o těchto funkcích naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany
osobních údajů pro operační systém Windows 7 na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Pouţitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas
s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepouţije k vaší identifikaci
ani k vašemu kontaktování.

Informace o počítači. Následující funkce pouţívají internetové protokoly, které příslušným
systémům odesílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému,
prohlíţeč, název a verzi softwaru, který pouţíváte, a kód jazyka počítače, v němţ je software
nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace pouţívá ke zpřístupnění internetových sluţeb.

· Plug and Play a rozšíření standardu Plug and Play. K počítači smíte připojit nový hardware,
a to přímo nebo prostřednictvím sítě. Je moţné, ţe váš počítač nebude mít k dispozici
ovladače nutné ke komunikaci s tímto hardwarem. Je-li tomu tak, funkce aktualizace
softwaru mohou získat od společnosti Microsoft správný ovladač a nainstalovat jej
do počítače. Tuto funkci aktualizace můţe správce zakázat.

· Sluţba Windows Update. Pro správné fungování sluţby Windows Update softwaru (pokud ji
pouţíváte) budou příleţitostně zapotřebí aktualizace a staţení souborů do sluţby Windows
Update; staţení a instalace proběhne, aniţ byste na to byli dále upozorňováni.

· Funkce webového obsahu. Funkce v softwaru mohou načítat související obsah od společnosti
Microsoft a poskytovat vám jej. Mezi tyto funkce patří například kliparty, šablony, školení
online, pomoc online a Appshelp. Tyto funkce webového obsahu nemusíte pouţívat.

· Digitální certifikáty. Software pouţívá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují
identitu uţivatelů Internetu odesíláním šifrovaných informací standardu X.509. Mohou být
také pouţity k digitálnímu podepisování souborů a maker, pro ověření integrity a původu
obsahu souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů
prostřednictvím Internetu.

· Automatická aktualizace kořenového adresáře. Funkce automatické aktualizace kořenového
adresáře aktualizuje seznam důvěryhodných certifikačních úřadů. Funkci automatické
aktualizace kořenového adresáře můţete vypnout.

· Správa digitálních práv sluţby Windows Media. Vlastníci obsahu pouţívají technologii správy
digitálních práv pro sluţbu Windows Media (WMDRM) k ochraně svých práv duševního
vlastnictví včetně práv autorských. Tento software a software třetích stran pouţívá technologii
WMDRM k přehrávání a kopírování obsahu chráněného technologií WMDRM. Pokud software
není schopen zajistit ochranu obsahu, mohou vlastníci obsahu poţádat společnost Microsoft
o odvolání práva k uţívání softwaru pro přehrávání nebo kopírování obsahu chráněného
technologií WMDRM. Odvolání neovlivní ostatní obsah. Při stahování licencí pro chráněný obsah
souhlasíte s tím, ţe společnost Microsoft můţe s těmito licencemi poskytnout i seznam odvolání.
Vlastníci obsahu mohou poţadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu upgradovali technologii
WMDRM. Před provedením upgradu zobrazí software společnosti Microsoft obsahující
technologii WMDRM ţádost o váš souhlas. Pokud provedení upgradu odmítnete, nebudete moci
přistupovat k obsahu vyţadujícímu upgrade. Funkce WMDRM přistupující k Internetu je moţné
vypnout. Jsou-li tyto funkce vypnuty, můţete i nadále přehrávat obsah, pro který máte platnou
licenci.

· Program Windows Media Player. Pouţíváte-li program Windows Media Player, bude
u společnosti Microsoft kontrolovat, zda nejsou k dispozici

· kompatibilní hudební sluţby online ve vaší oblasti a

· nové verze přehrávače.

Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605.

· Odebrání škodlivého softwaru. Vyberete-li během instalace moţnost „Získat důleţité
aktualizace pro instalaci“, software můţe vyhledat a odebrat z počítače určitý malware.
Malware je škodlivý software. Při spuštění softwaru bude odebrán škodlivý software uvedený
v aktualizovaném seznamu na adrese www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Při
kontrole škodlivého softwaru bude společnosti Microsoft odeslána zpráva se specifickými
informacemi o zjištěném škodlivém softwaru, chybách a dalšími informacemi o vašem
počítači. Tyto informace budou pouţity ke zlepšování softwaru a dalších produktů a sluţeb
společnosti Microsoft. V těchto zprávách nejsou obsaţeny ţádné informace, které by vás
mohly identifikovat nebo které by bylo moţné pouţít k vašemu kontaktování. Funkci softwaru
pro odesílání zpráv lze zablokovat podle pokynů uvedených na adrese
www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Další informace naleznete v prohlášení
o zásadách ochrany osobních údajů pro nástroj Windows Malicious Software Removal na
adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995.

· Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím
pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních dotazů DNS či HTTP. Dotaz přenáší
pouze standardní informace TCP/IP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního
dotazování můţete vypnout nastavením registru.

· Sluţba Synchronizace času systému Windows. Tato sluţba synchronizuje čas v počítači se
správným časem na serveru time.windows.com jednou týdně. Tuto funkci můţete vypnout
nebo můţete pomocí apletu ovládacího panelu Datum a čas zvolit upřednostňovaný zdroj
času. Toto připojení pouţívá standardní protokol NTP.

· Překládání adres (NAT) sluţbou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Tato funkce pomáhá
existující domácí bráně sítě Internet s překladem do protokolu IPv6. IPv6 je nová generace
protokolu IP. Umoţňuje povolit koncová připojení často poţadovaná aplikacemi typu
peer-to-peer. Při kaţdém spuštění softwaru se klientská sluţba Teredo pokusí vyhledat
veřejnou internetovou sluţbu Teredo. Učiní tak odesláním dotazu prostřednictvím Internetu.

Tento poţadavek pouze přenáší standardní informace DNS umoţňující určit, jestli je váš
počítač připojen k síti Internet, a lokalizovat veřejnou sluţbu Teredo. Pokud

· pouţíváte aplikaci, která vyţaduje připojení IPv6, nebo

· nakonfigurujete bránu firewall tak, aby vţdy povolila připojení pomocí protokolu IPv6,

budou informace internetového protokolu standardně odesílány sluţbě Teredo společnosti
Microsoft v pravidelných intervalech. Ţádné další informace nebudou společnosti Microsoft
zasílány. Toto výchozí nastavení můţete změnit tak, aby byly pouţity servery jiných výrobců,
neţ je společnost Microsoft. Tuto funkci můţete také vypnout pomocí nástroje příkazového
řádku s názvem „netsh“.

· Akcelerátory. Pokud na akcelerátor kliknete v prohlíţeči Internet Explorer nebo na něm
ponecháte ukazatel myši, poskytovateli sluţby mohou být zaslány následující informace:

· titulek a celá internetová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky,

· standardní informace o počítači a

· jakýkoli obsah, který jste případně vybrali.

Pokud pouţíváte akcelerátor dodaný společností Microsoft, pouţití odeslaných informací se
bude řídit Prohlášením společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online. Toto
prohlášení naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud pouţíváte
akcelerátor dodaný třetí stranou, pouţití odesílaných informaci bude podléhat zásadám
ochrany osobních údajů uplatňovaným třetí stranou.

· Sluţba návrhů na vyhledávání. Pokud v aplikaci Internet Explorer zadáte hledaný výraz do
pole Okamţité hledání nebo zadáte do panelu Adresa před hledaný výraz otazník (?), zobrazí
se během zadávání návrhy na vyhledávání (je-li tato funkce podporována poskytovatelem
vyhledávání). Text zadaný do pole Okamţité hledání nebo za otazníkem (?) na panelu Adresa
bude poskytovateli odesílán během zadávání. Poskytovateli vyhledávání bude odeslán text
zadaný v poli Okamţité hledání nebo na panelu Adresa rovněţ při stisknutí klávesy Enter
nebo klepnutí na tlačítko Hledat. Pokud pouţíváte poskytovatele vyhledávání společnosti
Microsoft, pouţití odeslaných informací se bude řídit Prohlášením společnosti Microsoft
o zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení naleznete na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud pouţíváte poskytovatele vyhledávání, který je
třetí stranou, pouţití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů
uplatňovaným třetí stranou. Návrhy na vyhledávání lze kdykoli vypnout. K tomuto účelu
pouţijte příkaz Spravovat doplňky pod tlačítkem Nástroje v aplikaci Internet Explorer. Další
informace o sluţbě návrhů na vyhledávání naleznete na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.

· Souhlas s aktualizací infračerveného vysílače/přijímače. Software můţe obsahovat technologii
zajišťující správnou funkci zařízení infračerveného vysílače/přijímače, které je dodáváno
s určitými produkty vyuţívajícími aplikaci Media Center. Souhlasíte, ţe software můţe
aktualizovat firmware tohoto zařízení.

· Propagace online aplikace Media Center. V případě pouţití funkcí aplikace Media Center
obsaţených v softwaru pro přístup k internetovému obsahu nebo k jiným internetovým
sluţbám mohou tyto sluţby získávat ze softwaru některé informace, které vám umoţní
obdrţení, přijetí a vyuţití určitých propagačních nabídek:

· určité informace o počítači, například vaše adresa IP, typ operačního systému
a pouţívaný prohlíţeč, název a verze softwaru, který pouţíváte,

· poţadovaný obsah a

· kód jazyka počítače, v němţ je software instalován.

Pouţití funkcí Media Center pro připojení k takovým sluţbám odpovídá vašemu souhlasu se
shromaţďováním a uţíváním takových informací.

b. Uţití informací. Informace o počítači, o akcelerátorech, o návrzích pro vyhledávání a zprávy
o chybách můţe společnost Microsoft vyuţívat ke zlepšování svého softwaru a sluţeb. Můţeme je
rovněţ sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou
informace vyuţívat ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.

c. Zneuţití internetových sluţeb. Tyto sluţby nesmíte uţívat ţádným způsobem, který by je
mohl poškodit nebo zhoršit moţnosti jejich pouţití pro jiné uţivatele. Tyto sluţby nesmíte
pouţívat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli sluţbám, datům, účtům či síti,
a to ţádným způsobem.

8. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho uţívání. Tato smlouva
vám poskytuje pouze určitá uţívací práva k funkcím obsaţeným k licencované verzi softwaru.
Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na
tato omezení neposkytuje více práv, smíte software uţívat pouze způsobem výslovně povoleným
v této smlouvě. Současně musíte dodrţovat veškerá technická omezení v softwaru, která umoţňují
jeho uţívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

· překračovat ţádná technická omezení softwaru,

· provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou
a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto
omezení,

· pouţívat komponenty softwaru ke spouštění aplikací, které v softwaru nelze spustit,

· vytvářet více kopií softwaru, neţ je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez
ohledu na toto omezení,

· zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,

· pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani

· uţívat software pro komerční hostitelské sluţby.

9. TESTOVÁNÍ ROZHRANÍ MICROSOFT .NET TYPOVOU ÚLOHOU. Software zahrnuje jednu nebo
více součástí rozhraní .NET Framework („Součásti .NET“). Smíte provádět interní testování těchto
součástí typovou úlohou. Výsledky testování takových součástí typovou úlohou smíte zveřejnit, je
však nutné dodrţet podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bez
ohledu na jakoukoli smlouvu, kterou můţete mít se společností Microsoft, platí, ţe pokud zpřístupníte
takovéto výsledky testů typovou úlohou, bude mít společnost Microsoft právo zpřístupnit výsledky
testu typovou úlohou, které provede na vašich produktech konkurujících příslušné součásti . NET, za
předpokladu, ţe budou taktéţ dodrţeny podmínky stanovené na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

10. ZÁLOŢNÍ KOPIE.

a. Média. Pokud jste software získali na disku či jiném médiu, smíte vytvořit jednu záloţní kopii
média. Tuto kopii smíte pouţít jen k přeinstalování softwaru v licencovaném počítači.

b. Elektronické staţení. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, smíte na disku či jiném
médiu vytvořit jednu kopii softwaru pro účel instalace softwaru do počítače. Tuto kopii smíte
pouţít také k přeinstalování softwaru v licencovaném počítači.

11. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí
kopírovat a pouţívat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.

12. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not
for Resale“) nesmíte prodat.

13. VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Software označený jako Verze pro vzdělávání („Academic
Edition“ nebo „AE“) jste oprávněni pouţívat pouze v případě, ţe jste Oprávněný uţivatel ve vzdělávání
(„Qualified Educational User“). Pokud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uţivatele ve vzdělávání,
navštivte web www.microsoft.com/education nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve vaší
zemi.

14. GEOGRAFICKÁ OMEZENÍ. Je-li software označen tak, ţe vyţaduje aktivaci v určitém geografickém
regionu, můţete software aktivovat pouze v geografickém regionu uvedeném na obalu softwaru.
Software nemusí být moţné aktivovat mimo tento region. Další informace o geografických omezeních
naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.

15. UPGRADY. Chcete-li upgradovat software, musíte být drţitelem licence na software, na nějţ se tento
upgrade vztahuje. Po upgradu tato smlouva nahrazuje smlouvu na software, ze kterého jste prováděli
upgrade. Po provedení upgradu jiţ nesmíte dále pouţívat software, z něhoţ jste upgradovali.

16. DOKLAD O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“).

a. Pravý Doklad o licenci. Pokud jste software získali na disku nebo na jiném médiu, vaším
dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti dodaný společně s pravým kódem Product
Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, je vaším dokladem
o licenci pravý kód Product Key společnosti Microsoft k softwaru, který jste obdrţeli při nákupu,
a váš doklad o nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele pravého softwaru
společnosti Microsoft. Doklad o nákupu můţe být předloţen příslušnému prodejci ke kontrole.

b. Licence na technologii WAU (Windows Anytime Upgrade). Pokud jste software
upgradovali za pouţití technologie WAU (Windows Anytime Upgrade), je vaším dokladem o licenci
k upgradovanému softwaru pravý kód Product Key Windows Anytime Upgrade a váš doklad
o nákupu. Doklad o nákupu můţe být předloţen příslušnému prodejci ke kontrole.

c. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese
www.howtotell.com.

17. PŘEVOD NA JINÝ POČÍTAČ.

a. Software jiný neţ Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej
v jiném počítači. Takový počítač se pak stává „licencovaným počítačem“. Tuto operaci nesmíte
provést s cílem sdílet tuto licenci mezi počítači.

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej v jiném
počítači, avšak jen v případě, ţe licenční podmínky softwaru, z něhoţ jste upgradovali, toto
umoţňují. Takový počítač se pak stává „licencovaným počítačem“. Tuto operaci nesmíte provést
s cílem sdílet tuto licenci mezi počítači.

18. PŘEVOD NA TŘETÍ STRANU.

a. Software jiný neţ Windows Anytime Upgrade. První uţivatel softwaru smí jednou převést
software a tuto smlouvu přímo na třetí stranu formou převodu původních médií, Certifikátu
pravosti, kódu Product Key a dokladu o nákupu. Před převodem softwaru mimo počítač musí
první uţivatel software odebrat. První uţivatel si nesmí ponechat ţádné kopie softwaru.

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést na třetí stranu pouze společně
s licencovaným počítačem. Nesmíte si ponechat ţádné kopie softwaru ani dřívější verze.

c. Další poţadavky. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá strana souhlasit s tím, ţe se
na převod a uţívání softwaru vztahuje tato smlouva.

19. POZNÁMKA O VIZUÁLNÍM STANDARDU H.264/AVC, STANDARDU VIDEA VC-1,
VIZUÁLNÍM STANDARDU MPEG-4 A STANDARDU VIDEA MPEG-2. Tento software zahrnuje
technologie vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 a MPEG-2. Společnost MPEG LA,
L.L.C. vyţaduje tuto doloţku:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1,
MPEG-4 PART 2 VISUAL A MPEG-2 VIDEO K OSOBNÍMU A NEKOMERČNÍMU SPOTŘEBITELSKÉMU
UŢÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY
VIDEA“) A (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 A MPEG-2, KTERÉ BYLO
ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKÁNO OD
POSKYTOVATELE VIDEA LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŢÁDNÁ DALŠÍ
LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŢITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE
LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WWW.MPEGLA.COM.

20. PROGRAMY TŘETÍCH STRAN. Software obsahuje programy třetích stran. Na vaše uţívání těchto
programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi dodávány.

21. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených
státech amerických. Musíte dodrţovat všechna příslušná místní i mezinárodní nařízení a zákony
o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uţivatelů
a koncového uţívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

22. SLUŢBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft poskytuje sluţby odborné pomoci pro software,
jak je popsáno na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Pouţíváte-li
software, který není správně licencován, nebudete mít na sluţby odborné pomoci nárok.

23. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva (včetně záruky uvedené níţe), veškeré podmínky (včetně tištěných
licenčních podmínek dodaných se softwarem, které mohou upravovat nebo nahrazovat některé
z těchto podmínek) a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové sluţby a sluţby odborné
pomoci, které uţíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a sluţeb odborné pomoci.

24. ROZHODNÉ PRÁVO.

a. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických,
řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington

a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně
nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěţi
a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němţ ţijete.

b. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné
země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

25. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země
vám mohou poskytovat i další práva. Můţete mít rovněţ určitá práva ve vztahu ke straně, od níţ jste
software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země,
pokud právní řád vašeho státu nebo země nepovoluje jejich změnu.

26. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů
můţete získat pouze náhradu za přímé škody aţ do výše částky, kterou jste za software
zaplatili. Nemáte nárok na náhradu za ţádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého
zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

Toto omezení se vztahuje

· na všechny záleţitosti související se softwarem, sluţbami, obsahem na internetových stránkách
třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a

· na nároky za porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní
odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným
právem.

Omezení se uplatní i v případě, ţe

· oprava, výměna či refundace za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo

· společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o moţnosti vzniku těchto škod.

Některé státy neumoţňují vyloučení či omezení následných či náhodných škod, výše uvedené
omezení nebo vyloučení se na vás proto nemusí vztahovat. Nemusí se na vás rovněţ vztahovat
v případě, ţe váš stát neumoţňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

*******************************************************************

OMEZENÁ ZÁRUKA

A. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-li dodrţovat pokyny a je-li software správně licencován, bude software
v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft, které jste
obdrţeli v softwaru nebo spolu s ním.

B. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŢ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA
VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. Omezená záruka pokrývá uţití softwaru po
dobu jednoho roku ode dne, kdy jej získal první uţivatel. Pokud v průběhu tohoto roku
obdrţíte dodatky, aktualizace nebo náhradní software, bude se na ně vztahovat záruka
po zbytek záruční doby nebo po dobu 30 dní, podle toho, které z těchto období je delší.
Pokud první uţivatel software převede, bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.

V rozsahu povoleném zákonem mají všechny předpokládané záruky, garance nebo
podmínky platnost pouze po dobu trvání omezené záruky. Některé státy neumoţňují omezení
doby trvání předpokládané záruky, a proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat. Nemusí se na
vás rovněţ vztahovat proto, ţe některé státy neumoţňují omezení doby trvání předpokládaných
záruk, garancí či podmínek.

C. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tato záruka se nevztahuje na potíţe způsobené vaším konáním (či
nekonáním), konáním ostatních nebo událostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti
Microsoft.

D. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. Společnost Microsoft bezplatně opraví
nebo nahradí software. Nebude-li jej společnost Microsoft moci opravit nebo nahradit,
vrátí vám částku, která je uvedena na dokladu o nákupu softwaru. Společnost Microsoft
rovněţ bezplatně opraví nebo nahradí dodatky, aktualizace nebo náhradní software.
Nebude-li je společnost Microsoft moci opravit nebo nahradit, vrátí vám částku, kterou
jste za ně případně zaplatili. Chcete-li získat finanční náhradu, musíte odinstalovat
software a vrátit veškerá média a další související materiály společnosti Microsoft spolu
s dokladem o nákupu. Toto jsou jediné prostředky nápravy za porušení omezené záruky.

E. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA. Podle místních zákonů můţete mít další
spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůţe změnit.

F. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční sluţby budete potřebovat doklad
o nákupu.

1. Spojené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční sluţby nebo informace o získání
náhrady za software získaný ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě, obraťte se na
společnost Microsoft:

· (800) MICROSOFT,

· Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399
nebo

· web www.microsoft.com/info/nareturns.htm.

2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě
nebo v Africe, poskytuje tuto omezenou záruku společnost Microsoft Ireland Operations Limited.

Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit

· buď na společnost Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium
Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko, nebo

· na pobočku společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz web www.microsoft.com/worldwide). V
České republice pouţijte telefonní číslo +420 2611 97 111 nebo adresu
www.microsoft.com/CZE.

3. Mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu
a Afriky. Pokud jste software získali mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy,
Středního východu a Afriky, obraťte se na pobočku společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz
www.microsoft.com/worldwide).

G. ŢÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. Omezená záruka je jedinou přímou zárukou, kterou společnost
Microsoft poskytuje. Společnost Microsoft neposkytuje ţádné jiné výslovné záruky,
garance ani podmínky. V rozsahu povoleném místními zákony společnost Microsoft
vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení
smlouvy. Pokud vám vaše místní zákony poskytují jakékoli předpokládané záruky, garance nebo
podmínky bez ohledu na toto omezení, jsou vaše prostředky nápravy popsány v klauzuli Prostředky
nápravy při porušení záruky uvedené výše, a to v rozsahu povoleném vašimi místními zákony.

H. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na porušení této
omezené záruky se vztahuje výše uvedené ustanovení o omezení a vyloučení náhrady škody.

Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můţete mít rovněţ další práva, která se
v jednotlivých státech vaší země liší. Můţete mít rovněţ další práva, která se
v jednotlivých zemích liší.

zdroj: microsoft.com